Projekt unijny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nazwa inwestycji „Wzrost konkurencyjności firmy Tombud poprzez inwestycje w innowacyjne technologie”, całkowita wartość projektu 2 712 548,00 PLN, kwota dofinansowania z EFRR 1 274 919,79, projekt dofinansowany w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.