Site Overlay

RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) podajemy następujące informacje:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
TOMBUD Tomasz Brol, 26-332 Sławno, Kozenin 53C (dalej: TOMBUD)

Dane kontaktowe Administratora:
Adres mailowy: tombud1996@o2.pl (Inspektor Ochrony Danych: Tomasz Brol)
Adres korespondencyjny: TOMBUD Tomasz Brol, 26-332 Sławno, Kozenin 53C

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umów zawartych z Kontrahentami, w tym obsługi korespondencji, zapytań, zleceń, zamówień na produkty i usługi umożliwiające firmie prowadzenie działalności, rozpatrywania reklamacji i roszczeń, utrzymania i zarządzania relacjami biznesowymi i zawodowymi,, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane będą przetwarzane przez czas realizacji umowy pomiędzy TOMBUD a Kontrahentem, a następnie będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń stron z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, w szczególności ksiąg rachunkowych.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (prowadzenie działalności biznesowej).

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH I WYMÓG PODANIA DANYCH
Jeżeli kontaktujecie się Państwo z nami w imieniu Kontrahenta informujemy, że Państwa dane zostały nam udostępnione przez ww. podmiot w związku z realizacją łączącej nas umowy handlowej. W zakresie w jakim dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji umowy zawartej między TOMBUD a Kontrahentem.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH
Otrzymane dane to przede wszystkim: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, zajmowane stanowisko oraz ewentualnie inne dane podane dobrowolnie celem realizacji umowy.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane mogą być przekazane jedynie podmiotom świadczącym usługi na rzecz TOMBUD (np. dostawcy usług IT, doradcy prawni, etc.), lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez TOMBUD Państwa danych osobowych:

  • prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo o sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora.